Vážený pán inžinier,

v mene pána Zanina – zahraničného vlastníka súkromného domu v okolí Ružomberka, ako i v mene svojom – prostredníka medzi Vami a zákazníkom, chcem úprimne a srdečne poďakovať za absolútne seriózny prístup vedenia PM-invest ako aj jeho zamestnancov, ktorý sa prejavoval nasledovne:

  • Vedenie firmy prijalo evidentne nie veľkú objednávku na prípojné práce plynu k rodinnému domu s pochopením, že je to veľmi dôležité pre zákazníka.
  • Všetky dokumenty potrebné k sprevádzkovaniu plynovej prípojky pomohlo vedenie firmy vyhotoviť v extrémne skrátenej dobe.
  • Práce technického charakteru postupovali tak, že jedna skupina pracovníkov prácu ukončila a následne iní cudzí pracovníci ihneď nastúpili. Organizoval to pán Ing. Mataj a Ing. Muríň.
  • Predpokladané práce sa rozšírili o opravu prác vykonaných inou plynárenskou firmou z pred troch rokov, kde boli v takmer všetkých skrutkových spojoch netesnosti a únik plynu bol zistený aj na jednom mieste potrubia vedúceho od meracieho miesta ku kotolni domu.
  • Nikto zo zúčastnených, podieľajúcich sa na realizácii nepožadoval od majiteľa domu nejakú odmenu, alebo občerstvenie.
  • Približná suma konečnej faktúry bola vopred dohodnutá a dodávateľom aj dodržaná.

Ak niekto potrebuje realizovať plynovú prípojku, firma PM-Invest spol. s.r.o. je k tomu plne kompetentná.

Pán Zanin s manželkou Vám ešte raz ďakujú.

referencia predreferencia po

Porovnanie výsledku tej istej práce jednej firmy a následne firmy PM-Invest.